PROGRAMI PËR FORCIMIN E SISTEMIT TË DREJTËSISË NË SHQIPËRI (JUST)

Titulli i projektit: “Forcimi i Sistemit të Transparencës, Efektshmërisë dhe Paanshmërisë në Gjykatat Shqiptare,  përmes Përmirësimit të Cilësisë së Përfaqësimit në Gjykim dhe Rritjes së Aftësisë së Shoqërisë Civile në Monitorimin dhe Adresimin e Këtyre Çështjeve”.

Ju lutem shkarkoni raportin monitorues të seancave gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan:

RAPORT PËR MONITORIMIN E RREGULLSHMËRISË SË PROCESEVE GJYQËSORE PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQSOR ELBASAN 1 MARS 2012 30 QERSHOR 2013