Struktura e Forumit të Gruas Elbasan

Organi me I larte vendimmarres eshte Mbledhja e Pergjithshme e Anetareve te shoqates (MPA) e cila mblidhet jo me pak se 1 here ne vit. Mbledhja e pergjithshme e antareve nuk mund te kete me pak se 5 anetare. MPA drejtohet nga Presidentja e shoqates dhe ne mungese te saj nga nje anetare e Bordit Ekzekutiv te saj. Organet ekzekutive te shoqates jane Bordi Ekzekutiv dhe Presidentja  I Shoqates. Bordi Ekzekutiv I shoqates perbehet nga 5 persona, presidentja dhe 4 anetare. Shoqata perbehet nga rreth 120 anetare e qe shlyejne nje kuotizacion simbolik 50 lek te reja ne muaj. Puna e shoqates eshte e ndertuar mbi baza vullnetare dhe nepermes projekteve