Studioja Avokatore ka vazhduar të ndihmojë gratë dhe vajzat, mbijetuese të dhunës në familje dhe me vështirësi ekonomike. Studio Avokatore ka asistuar klientet ne Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan. Gjatë kësaj periudhe nuk kemi pasur çështje në apel. Ndihma ligjore falas është ofruar npm:

  • Përgatitjen e dokumentave për proçesin gjyqësor dhe në institucione të tjera;
  • Këshillim ligjor;
  • Përfaqësim ligjor përpara gjykatës.

Gratë në fund të shërbimit plotësojnë formularët e vlerësimit me qëllim për të dhënë opinionin e tyre në lidhje me shërbimin e marrë. Qëllimi i formularëve është përmirësimi i shërbimeve të Studios.

Përfaqësim ligjor në Gjykatë:

Studio Avokatore rast pas rasti ndjek këtë proçedurë:

Hapi i parë: Dëgjimi i historisë, marrja në konsideratë të vlerësimit të rastit nga Qendra e Këshillimit dhe Qendra Ditore e Kujdesit, dhënia e këshillimit ligjor për zgjidhjen e problemit.

Hapi i dytë: Mbledhja e dokumentave të nevojshme për të hapur dosjen me qëllim për të filluar një proçes gjyqësor nëse klientja është e vendosur për ta ndjekur çështjen në rrugë gjyqësore.

Hapi i tretë: Vazhdimi me këshillimin ligjor gjatë zhvillimit të proçesit gjyqësor në gjykatë.